CO NAJDEŠ JINDE: YOU WILL FIND ELSEWHERE: WAS FINDET MAN ANDERSWO: SI TROVA ALTROVE:

World of O

CO TU NAJDEŠ:
1) kalendář domácích závodů v orientačním běhu a v LOB
:
jméno závodu je link na rozpis (resp. výsledky);
není-li takový link k dispozici, je alespoň jméno pořadatele link na jeho stránky;
centrum závodu je link do mapy (podle potřeby použijte zoom);
jméno mapy (nebo jen "mapa") by měl být link na naskenovanou mapu,
na dřívější mapu stejného nebo blízkého prostoru, na výřez z nové mapy
nebo prostě na něco, co vám dá představu o terénu a jeho zmapování;
termín přihlášek je první termín (nebo pozdější, pokud už první termín prošel,
než byl závod zařazen do kalendáře;
v e-mailové adresse přihlášek nahraďte řetěz "@AT@" jediným zavináčem;
online je link na stránku, kde se lze přihlašovat online.
2) kalendář některých zajímavých závodů v zahraničí (především ve Střední Evropě
a v zemích na jih a jihovýchod od ní) - kliknout na "Evropa"
3) použité zkratky (druhy závodu, disciplíny atd.)
- kliknout na "legenda"
4) vícejazyčný slovníček (slova vyskytující se v rozpisech) - kliknout na "babyl-o"
5) externí linky na kalendáře českých závodů v jiných orientačních sportech
(např. MTBO nebo radiový OB) - na této stránce vlevo nahoře
6) rozcestník kalendářů závodů v jiných evropských a blízkých zemích
- kliknout na "Evropa"
YOU WILL FIND HERE:
1) fixtures of foot-o and ski-o events in the Czech Rep.
:
the event name contains a link to invitation/bulletin/results;
if such a link is not available the organizer's name should be at least a link to his website;
the centre of the event is a link to map (you may use zoom if necessary);
the name of the map of the event (or simply "map") should be a link to a scanned o-map,
which is the map of the event, a previous o-map of the same or nearby area,
a sample cut-out's of a new map or simply anything available...
entry deadlines are the first ones (or subsequent if the first deadline had expired before
the event was inserted into this fixtures list);
in the e-mail address of entries please replace the chain "@AT@" with a simple "@";
online is a link to the web page where you can make online entries.
2) fixtures of some interesting events in other countries (with an emphasis on Central
Europe and countries southwards and southeastwards of central Europe) - click on the "Europe"
3) abbreviations used (weekdays, sports, disciplines, competition's types)
- click on "abbreviations"
4) small o-dictionary (words frequently found in bulletins) - click on "babyl-o" (on this page above)
5) external links to Czech fixtures of other orienteering and outdoor sports
(like mountain bike-o or amateur radio direction finding) - on this page above
6) signpost to fixture lists of o-events in other European (or nearby) countries
- click on "Europe"
Facts on the Czech Republic:
TIME: Central European (GMT + 1 hour); summertime April-Oct. (GMT + 2 hours)
CURRENCY: Czech Crown (CZK or Kč): 1 euro = approx. 25 Kč
TELEPHONES: international prefix +420;
telephone numbers of private phones have nine figures
WAS FINDET MAN HIER:
1) Tschechische OL- und Ski-OL-Termine;
2) Wegweiser der Terminelisten in ganzen Europa
mit einige Wettkämpfe ("Europa")
3) Abbreviationen (Wochentage, Sportarten, Disziplinen, Kategorien usw.) - "Abbreviationen"
4) Kleines O-Wörterbuch (Ausdrücke oftmals in den Ausschreibungen getroffene) - "Babyl-O" (an dieser Seite oben)
5) Wegweiser der anderen Natursporten in der Tschech. Rep.
(wie MTBO oder Fuchsjagd) - an dieser Seite oben
Die Tschechische Republik:

WÄHRUNG: Krone (Kč): 1 euro = circa 25 Kč
SI TROVA QUI:
1) calendario gare c-o e sci-o nella Rep. Ceca
:
il nome della gara e link a invito/bollettino/risultati;
se un tale link non e disponibile, il nome dell'organizzatore e almeno un link a suo sito;
centro di gara e un link a mappa (usare zoom quanto serve);
il nome della o-cartina (o semplicemente "mapa") dovrebbe essere un link alla sua immagine,
ad una o-cartina precedente della zona stessa o vicina, ad un frammento della nuova cartina
o semplicemente a qualcosa che da l'idea del terreno e della cartografia;
termine delle iscrizioni e quello primo (o un ulteriore, se il primo era gia scaduto
prima, che la gara e stata inserita nella lista);
nell'indirizzo e-mail delle iscrizioni sostituire la catena "@AT@" con una sola chiocciola;
online e un link al sito dove si possono fare le iscrizioni online.
2) termini di alcune gare interessanti all'estero (sopratutto nella Mitteleuropa
ed i paesi al sud e sud-est) - clicca su "Europa"
3) abbreviazioni usate (giorni della settimana, degli sport, discipline, tipi di gara)
- clicca su "abbreviazioni"
4) piccolo o-dizionario (parole frequenti nei bollettini) - clicca su "babyl-o" (su questa pagina sopra)
5) links esterni a calendari cechi di altri sport parenti
(come MTB-O o radio locazzione) - su questa pagina sopra
6) indice di o-calendari in altri paesi europei o vicini
- clicca su "Europa"
Il paese - La Rep. Ceca:
ORE: tempo centroeuropeo (t. universale + 1 ora); tempo estivo (t. universale + 2 ore)
MONETA: corona (CZK o Kč): 1 euro = circa 25 Kč
TELEFONI: prefisso internazionale +420; numeri nazionali nove cifre